İçindekiler

Kapak
Araştırma makalesi
Restoran İşletmelerinde Yenilikçi Uygulamaların Belirlenmesi: İstanbul Örneği
Determınıng Innovatıve Applıcatıons In Restaurant Busınesses: The Case Of Istanbul

Aziz Mahmut Hüdayi Kafadar, Ümit Sormaz

index index index