İçindekiler

Kapak
Araştırma makalesi

Development Of The Infrastructure Of TurkIsh Restaurants In The TourIst Center Of Eastern Europe: The Case Of KyIv

Halyna Kushniruk, Mykhailo Rutynskyi

Karaman İlinin Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Swot Analizi İle Değerlendirilmesi
EvaluatIon Of The Gastronomy TourIsm PotentIal Of Karaman ProvInce By Swot AnalysIs

Mustafa Akturfan, Zeynep Çınar, Esat Özata

index index index