Karaman İlinin Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Swot Analizi İle Değerlendirilmesi

Karaman Swot

Mustafa Akturfan,Zeynep Çınar,Esat Özata

  •  Yıl : 2022
  •  Cilt : 1
  •  Sayı : 1
  •  Sayfa : 19-29
ÖZ

Bu çalışmada; Karaman ilinin gastronomi turizmi potansiyelinin belirlenmesi, gastronomi turizmi açısından güçlü-zayıf yönleri ile fırsat-tehditlerin tespit edilerek analiz edilmesi ve aynı zamanda bölgedeki gastronomi turizmi faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunulması amaçlanmıştır. Karaman ilinde faaliyet gösteren turizm işletmeleri işletmecileri ya da yöneticileri ile turizm alanı akademisyenleri araştırmanın evrenini oluştururken, araştırmaya katılmaya gönüllü turizm işletmesi işletmecileri ya da yöneticileri ile turizm alanı akademisyenlerinin oluşturduğu 19 kişi araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmada nitel veri toplama tekniklerinden görüşme tekniği kullanılmıştır. Katılımcılar ile yapılan görüşmelerde; Karaman ilinin gastronomi turizmi açısından gelişmiş bir il olup yörenin yöresel yemek çeşitliliği ile tarımsal ürün çeşitliliğinin fazla olduğu, yerel halkın yöre yemeklerini yaşatmakta olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yörede gastronomi ve aşçılık eğitimi veren lise ve üniversite düzeyinde eğitim kurumlarının olması, bölge coğrafyasında Selçuklu, Osmanlı gibi yemek kültürü gelişmiş toplumların yaşamış olması ve ilin gastronomi turizmi potansiyeli yüksek olan Konya, Mersin gibi illerle komşu olması gastronomi turizmi alanında kullanılabilecek önemli değerlerinin olduğunu ve gastronomi odaklı yapılacak çalışmalarda ön plana çıkabileceğini göstermektedir.

 

In this study; It is aimed to determine the gastronomic tourism potential of Karaman province, to identify and analyze the strengths-weaknesses and opportunities-threats in terms of gastronomy tourism, and also to make suggestions for the development of gastronomic tourism activities in the region. While tourism business operators or managers operating in Karaman and tourism field academicians constitute the universe of the research, 19 people consisting of tourism business operators or managers and tourism academicians who volunteer to participate in the research constitute the sample of the research. Interview technique, one of the qualitative data collection techniques, was used in the research. In the interviews with the participants; It has been determined that Karaman province is a developed province in terms of gastronomic tourism, and it has been determined that the local food variety and agricultural product variety of the region are high, and the local people live the local dishes. In addition, the existence of high school and university-level educational institutions providing gastronomy and culinary education in the region, the existence of societies with advanced food culture such as Seljuk and Ottoman in the region's geography, and the province's proximity to provinces such as Konya and Mersin, which have high gastronomic tourism potential, are important values that can be used in the field of gastronomy tourism and gastronomy. shows that it can come to the fore in studies that will be focused on

  • Çıkar İlişkisi
Yazışma Adresi : Mustafa Akturfan, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü
Eposta : [email protected]
Atıf yapmak için : Akturfan, M., Çınar, Z. ve Özata, E. (2022). Karaman ilinin gastronomi turizmi potansiyelinin swot analizi ile değerlendirilmesi. GastroMedia Journal, 1(1), 19-29.

Açıklama : Yazarların hiçbiri, bu makalede bahsedilen herhangi bir ürün, aygıt veya ilaç ile ilgili maddi çıkar ilişkisine sahip değildir. Araştırma, herhangi bir dış organizasyon tarafından desteklenmedi.Yazarlar çalışmanın birincil verilerine tam erişim izni vermek ve derginin talep ettiği takdirde verileri incelemesine izin vermeyi kabul etmektedirler. None of the authors, any product mentioned in this article, does not have a material interest in the device or drug. Research, not supported by any external organization. grant full access to the primary data and, if requested by the magazine they agree to allow the examination of data.
Karaman İlinin Gastronomi Turizmi Potansiyelinin Swot Analizi İle Değerlendirilmesi, Araştırma Makalesi,
, Vol. 1(1)
Geliş Tarihi : 06.06.2022, Kabul Tarihi : 30.06.2022 , Yayın Tarihi : 30.06.2022
GastroMedia
ISSN: 0000-0000 ;
E-ISSN: 0000-0000 ;
index index index